Dota 2 – Patch 7.23b | แปลไทย

อัพเดททั่วไป ทั่วไป ไอเท็มดร็อปจากครีฟป่า Tier 1 จะเริ่มดร็อปหลังเวลา 7 นาที จากเดิม 5 นาทีการบล็อคความเสียหาย (Passive) ฮีโร่ Melee จะไม่บล็...