Dota 2 – Patch 7.23a | แปลไทย

อัพเดททั่วไป ทั่วไป ไอเท็มดร็อปจากครีฟป่าแต่ละ Tier จะดร็อฟได้ 3 ชิ้นต่อ Tier เท่านั้น อัตราการดร็อปไอเท็มที่ Tier สูงกว่าจะคำนวณโอกาศดร็อปก่อนเส...