Dota 2 – Patch 7.22f | แปลไทย

ITEM AGHANIM'S SCEPTER Recipe ราคาถูกลงจาก 2000 เป็น 1800 HEROES ABADDON​ ความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 115 เป็น 120 เกราะเพิ่มขึ้น 1 ANCIENT ...