Chaos Knight

Chaos Bolt Reality Rift Chaos Strike Phantasm Chaos Bolt ปล่อยพลังมนตราลึกลับใส่ยูนิตเป้าหมาย มีผลให้สตันโดยสุ่มระยะเวลาและรับความเสียหายแบบสุ่ม ป...