Woodland Striders


 

Woodland Striders เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ และกดใช้งาน Tier 5 เป็น “ไอเท็มป่าที่ถูกนำออกจากเกมส์” ไปแล้ว

ค่าสถานะ

+ 60 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต
+ 140 ความเร็วการเคลื่อนที่

สกิล

treant_natures_guise_hp2

Tree Walking (ติดตัว)

- ปลดล็อคความเร็วเคลื่อนที่ ของผู้สวมใส่ให้ ทะลุลิมิต 550 และ สามารถเดินทะลุต้นไม้ได้

dota2_choptree

Woodland Stride (กดใช้งาน)

- สร้างต้นไม้ตามเส้นทาง ที่ผู้ใช้งานเดิน เป็นระยะเวลา 3 วินาที (ต้นไม้คงอยู่เป็นระยะเวลา 15 วินาที)

Woodland Striders
ไอเท็มป่า Tier 5

ถูกนำออกจากเกมส์


+ 60 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต
+ 140 ความเร็วการเคลื่อนที่

ติดตัว : ท่องป่า

ปลดล็อคความเร็วเคลื่อนที่ ของผู้สวมใส่ให้
ทะลุลิมิต 550 และ สามารถเดินทะลุต้นไม้ได้

กดใช้งาน : ก้าวย่างแห่งพงไพร

สร้างต้นไม้ตามเส้นทาง ที่ผู้ใช้งานเดิน
เป็นระยะเวลา 3 วินาที
(ต้นไม้คงอยู่เป็นระยะเวลา 15 วินาที)

คูลดาวน์ : 20


โดย www.dota2thailand.com