Witless Shako


 

Witless Shako เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ และกดใช้งาน Tier 4 เป็น “ไอเท็มป่าที่ถูกนำออกจากเกมส์” ไปแล้ว

ค่าสถานะ

+ 1200 พลังชีวิต
– 400 มานา

Witless Shako
ไอเท็มป่า Tier 4

ถูกนำออกจากเกมส์


+ 1200 พลังชีวิต
400 มานา


โดย www.dota2thailand.com