Point Booster


 

Point Booster
ราคา : 1,200

“อเมทิสต์ที่ขึ้นรูปอย่างสมบรูณ์แบบ เป็นที่ให้ความสมบรูณ์แก่ร่างกายและจิตใจยามถือ” 


175 มานา
175 พลังชีวิต 

ผสมเป็น :

blank

Point Booster เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก ร้านค้าลับ 

ค่าสถานะ

175 มานา
175 พลังชีวิต


โดย www.dota2thailand.com