Mirror Shield


 

Mirror Shield เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ และกดใช้งาน Tier 5 สามารถดร็อปได้จากการสังหาร ครีฟป่า หลังช่วงเวลา 60.00+ นาทีของเกมส์.

ค่าสถานะ

+ 10 ค่าสถานะ Str
+ 10 ค่าสถานะ Agi
+ 10 ค่าสถานะ Int

สกิล

abaddon_aphotic_shield_hp2

Echo Shield (ติดตัว)

- ป้องกัน และ สะท้อนสกิล-แบบเลือกเป้าหมาย กลับสู่ผู้ร่ายสกิล

เพิ่มเติม

  • • การป้องกันสกิลเวทย์ จะให้ค่าความสำคัญมากกว่า Linken’s Sphere แต่จะน้อยกว่า  Counterspell.
    • การสะท้อนสกิลเวทย์ จะให้ค่าความสำคัญมากกว่า Lotus Orb แต่จะน้อยกว่า  Counterspell.

Mirror Shield
ไอเท็มป่า Tier 5

“โล่ที่เมื่อนานมาแล้วได้ขโมยความทรงจำแรกของเขาไป”

เวลาดร็อป : 60.00 + นาที+ 10 ค่าสถานะทั้งหมด

ติดตัว : เกราะสะท้อน

ป้องกัน และ สะท้อนสกิล-แบบเลือกเป้าหมาย กลับสู่ผู้ร่ายสกิล

คูลดาวน์ : 8


โดย www.dota2thailand.com