Craggy Coat


 

Craggy Coat เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ Tier 3 เป็น “ไอเท็มป่าที่ถูกนำออกจากเกมส์” ไปแล้ว

ค่าสถานะ

+ 12 เกราะ
35 ความเร็วการโจมตี

Clumsy Net
ไอเท็มป่า Tier 3

ถูกนำออกจากเกมส์


+ 12 เกราะ
35 ความเร็วการโจมตี


โดย www.dota2thailand.com