Clumsy Net


 

Clumsy Net เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ และกดใช้งาน Tier 2 เป็น “ไอเท็มป่าที่ถูกนำออกจากเกมส์” ไปแล้ว

ค่าสถานะ

+5 Strength
+5 Agility
+5 Intelligence
+ 2 อัตราการฟื้นฟูมานา

สกิล

Ensnare_icon

Ensnare (กดใช้งาน)

- โยนแหออกไปเพื่อ Root เป้าหมาย และ ตัวผู้ใช้ เป็นระยะเวลา 1.75 วินาที

เพิ่มเติม

  • • แหตาข่าย มีความเร็วกระสุนที่ 800
  • • Root ผู้ใช้งานก่อน หลังจากนั้นจะ Root เป้าหมายเมื่อ แหตาข่าย ไปถึงเป้าหมาย

Clumsy Net
ไอเท็มป่า Tier 2

ถูกนำออกจากเกมส์


+ 5 ค่าสถานะทั้งหมด
+ 2 อัตราการฟื้นฟูมานา

กดใช้งาน : แหจับ

โยนแหออกไปเพื่อ Root เป้าหมาย และ ตัวผู้ใช้ เป็นระยะเวลา 1.75 วินาที

คูลดาวน์ : 25


โดย www.dota2thailand.com